Drukuj

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego". Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

 

O bierzmowaniu:
Przez bierzmowanie wierni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i jako świadkowie Chrystusa zobowiązani są do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Przygotowanie
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata (etap uczęszczania do gimnazjum). Odbywa się ono w małych grupach.

Udzielanie sakramentu
Sakramentu udziela się młodzieży która kończy gimnazjum. Liturgia sakramentu odbywa się zasadniczo w parafii kandydata. W uzasadnionych przypadkach bierzmowania udziela się poza parafią zamieszkania.
Dorosłym udziela się tego sakramentu kilka razy w roku w katedrze poznańskiej.
Szafarzem sakramenrtu jest biskup.

Wymagania
Od kandydatów wymaga się:
- regularnego uczestnictwa we Mszach św. w niedziele i święta,
- regularnego przystępowania do sakramentu pokuty,
- uczestnictwa w katechezie szkolnej,
- udziału w spotkaniach przygotowujących do bierzmowania,
- uczestnictwa w nabożeństwach,
- odpowiedzialnego zachowania w kościele i na spotkaniach.

Kandydat wybiera sobie imię świętego lub błogosławionego patrona, którego pragnie naśladować w swoim życiu i apostolstwie. Może również pozostać przy imieniu chrzcielnym.

Dokumenty
Do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej wymagane są następujące dokumenty:
- metryka chrztu,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Świadek
Osoba, która przyjęła już sakrament dojrzałości, prowadząca życie chrześcijańskie, wybrana przez kandydata do bierzmowania. Jeśli to możliwe, jest nim jeden z rodziców.

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285 - 1321.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 879 - 896.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 588 - 597.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 522 - 532.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania osób dorosłych:
1. Czas trwania 1 rok [ OD WRZEŚNIA DO CZERWCA]
2. Spotkania Formacyjne:
- 7 spotkań biblijnych – CZWARTKI GODZ. 19.00
- 7 spotkań katechetycznych – DO UZGODNIENIA Z KSIĘDZEM PROWADZĄCYM
3. Praktyka sakramentalna:
- NIEDZIELNA EUCHARYSTIA
- SPOWIEDŹ ŚW. [ PRZYNAJMNIEJ, CO KWARTAŁ]
- UDZIAŁ W NABOŻEŃSTWACH OKRESOWYCH [ PO JEDNYM: RÓŻANIEC, DROGA KRZYŻOWA, GORZKIE ŻALE, TRIDUUM PASCHLANE, MAJOWE]

Katechizm dla bierzmowanych
Podstawowe modlitwy
Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja ja­ko w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszed­niego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc ży­wota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedyne­go, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piła­tem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do pie­kieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebio­sa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Wyznanie wiary - Credo Mszalne
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stwo­rzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Sy­na Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zro­dzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Nie­go wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla nasze­go zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Święte­go przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowie­kiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwych­wstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych; a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, pow­szechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umar­łych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego - Chwała Ojcu
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Podstawy wiary
Głowne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wy­nagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Dekalog czyli dziesięcioro przykazań Bożych
Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nada­remno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Najważniejsze przykazania - Przykazania miłości
1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich,
2. a bliźniego swego jak siebie samego.
Przykazania Kościelne
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Wykładnia:

Pierwsze przykazanie:
Świętami nakazanymi poza niedzielami są:
Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII);
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (l I);
Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I);
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII);
Uroczystość Wszystkich Świętych (l XI).

Czwarte przykazanie:
Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.
- Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
- Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.
- Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodzenia
- Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia.
- Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty.
- Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie wielkiego postu.

Błogosławieństwa ewangeliczne
1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność po­siądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedli­wości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni synami Bożymi nazywani będą.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królest­wo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześ­ladować was będą, i gdy kłamliwie mówić będą wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

Sakramenty święte
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament ? Eucharystia.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

Warunki Sakramentu Pokuty
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Spowiedź szczera.
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

Trzy cnoty Boskie
1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.

Cztery cnoty główne - kardynalne
1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.

Najważniejsze dobre uczynki
1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.

Uczynki miłosierne względem duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne względem ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

Rady ewangeliczne
1. Dobrowolne ubóstwo.
2. Dozgonna czystość.
3. Zupełne posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa.

Siedem grzechów głównych
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Cnoty przeciwstawne grzechom głównym
1. Pokora.
2. Szczodrobliwość.
3. Czystość.
4. Życzliwość.
5. Umiarkowanie.
6. Łagodność.
7. Pilność w dobrym.

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
1. Zbytnia ufność w miłosierdzie Boże.
2. Rozpacz o swoim zbawieniu.
3. Sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijań­skiej.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Zatwardziałość w grzechu.
6. Odkładanie pokuty aż do śmierci.

Grzechy wołające o pomstę do nieba.
1. Rozmyślne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymywanie zapłaty.

Dziewięć grzechów cudzych
1. Do grzechu namawiać.
2. Innym grzeszyć kazać.
3. Na grzechy cudze zezwalać.
4. Innych do grzechu pobudzać.
5. Grzechy innych chwalić.
6. Milczeć, widząc cudze grzechy.
7. Mogąc, nie zapobiegać cudzym grzechom.
8. Pomagać do grzechu.
9. Grzechu cudzego bronić.

Siedem darów Ducha Świętego
1. Mądrości.
2. Rozumu.
3. Rady.
4. Męstwa.
5. Umiejętności.
6. Pobożności.
7. Bojaźni Bożej.

Owoce łaski Ducha Świętego
1. Miłość.
2. Radość.
3. Pokój.
4. Cierpliwość.
5. Łaskawość.
6. Dobroć.
7. Uprzejmość.
8. Cichość.
9. Wierność.
10. Skromność.
11. Wstrzemięźliwość.
12. Czystość.

Inne modlitwy

Modlitwa przed jedzeniem
Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten posiłek i tych, którzy go przygotowali, i naucz nas dzielić się z innymi. Przez Chrystusa Pana naszego.

Modlitwa po jedzeniu
Dziękujemy Ci, Panie, za te dary, które z Twojej dobroci spożyliśmy. Przez Chrystusa Pana naszego.

Modlitwa przed nauką
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam otuchy i zdolności, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa po nauce
Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki. Pragnę, abym nim oświecony mógł Cię zawsze wielbić i wolę Twoja wypełniać na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akt Wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt Nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt Miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję.
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty Dobro nieskończone.

Akt Żalu
Ach, żałuję, za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...
Oto ja służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo...
A Słowo stało się ciałem.
I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W okresie wielkanocnym mówi się:

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
Módl się za nami do Boga, alleluja.
K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się: Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Różaniec
Tajemnice radosne
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa.
Tajemnice światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.
Tajemnice bolesne
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
4. Dźwiganie krzyża.
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
Tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.

Pod Twoją obronę
Pod Twoja obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Droga krzyżowa
1. Pan Jezus na śmierć skazany.
2. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona.
3. Pan Jezus upada pierwszy raz pod krzyżem.
4. Pan Jezus spotyka swą Matkę.
5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi.
6. Św. Weronika ociera twarz Pana Jezusa.
7. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi.
8. Pan Jezus pociesza plączące niewiasty.
9. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci.
10. Pan Jezus z szat obnażony.
11. Pan Jezus przybity do krzyża.
12. Pan Jezus umiera na krzyżu.
13. Pan Jezus zdjęty z krzyża.
14. Pan Jezus złożony w grobie.

Rzeczy ostateczne człowieka
1. Śmierć,
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM

1. Spotkania w I czwartek miesiąca:
- spowiedź św. 17.00 - 18.00
- Msza św. z nauką 18.00

2. Spotkania w małych grupach:
- 1 x w miesiącu!

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM

1. Spotkania w III czwartek miesiąca:
- spowiedź św. 17.00 - 18.00
- Msza św. z nauką 18.00
2. Spotkania w małych grupach:

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM

1. Spotkania w IV czwartek miesiąca:
- spowiedź św. 17.00 - 18.00
- Msza św. z nauką 18.00
2. Spotkania w małych grupach:

Kategoria: Bierzmowanie
Odsłony: 831